เทคโนโลยีสมัยใหม่(ครูพัชรี ศรีภู)

คำอธิบายชั้นเรียน

รู้จักและบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้