เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนสาระเพิ่มเติมรายวิชางานแปรรูปผลผลิตท้องถิ่น