ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนสาระเพิ่มเติมรายวิชางานแปรรูปผลผลิตท้องถิ่น