ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนสาระเพิ่มเติมรายวิชางานแปรรูปผลผลิตท้องถิ่น