โรคไข้หวัดใหญ่2009 (สายชล ฤทธิกูล)

คำอธิบายชั้นเรียน

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหญ่ ชนิด เอ เอช1 เอ็น1เป็นโรคที่แพร่ติดต่อระบาดระหว่างคนสู่คน