คม 321

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาปฏิบัติการชีวเคมี