homeหลักและวิธีสอน
person
หลักและวิธีสอน

ผู้สอน
ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักและวิธีสอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9654

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาวิชาชีพครู ใช้ศึกษา เพื่อประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)