หลักและวิธีสอน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาวิชาชีพครู ใช้ศึกษา เพื่อประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง