การเตรียมโครงการปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อ การค้นคว้าเอกสารและการเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ