การเตรียมโครงการปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อ การค้นคว้าเอกสารและการเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษ