เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล DBMS

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบจัดการฐานข้อมูล โครงสร้างและส่วนประกอบฐานข้อมูลระดับกายภาพ กลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูล การประมวลคําถาม การประมวลกลุ่มคําสั่ง การคืนสภาพข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์ ฐานข้อมูลอนุมาน