อารยธรรมตะวันตก

คำอธิบายชั้นเรียน

อารยธรรมตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน