PHE310 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน กลยุทธิ์การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ แนวทางการสร้างคุณค่าและจิตสำนึกในการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน