วิชาปฏิบัติการพยาบาล 2 (กลุ่ม 8)

คำอธิบายชั้นเรียน

นศ.พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิชาปฏิบัติการพยาบาล 2 หอผู้ป่วย 2 ง โรงพยาบาลศรีนครินทร์