วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance ) รหัสวิชา 03206094

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา  การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อยู่ในกลุ่มวิชาเลือกเสรี