เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance ) รหัสวิชา 03206094

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา  การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต อยู่ในกลุ่มวิชาเลือกเสรี