หัวข้อคัดสรรทางการบริหารและการพัฒนาองค์กรทางการศึกษา (SELECTED TOPICS IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION) รหัสวิชา 03217116

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แลอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก