เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หัวข้อคัดสรรทางการบริหารและการพัฒนาองค์กรทางการศึกษา (SELECTED TOPICS IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION) รหัสวิชา 03217116

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชานี้เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แลอยู่ในกลุ่มวิชาเลือก