เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิเคราะห์และออกแบบระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CIS305 และรายวิชา ICT385