วิเคราะห์และออกแบบระบบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CIS305 และรายวิชา ICT385