homeวิเคราะห์และออกแบบระบบ
person
วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้สอน
นาง มานิตา สองสี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิเคราะห์และออกแบบระบบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9830

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CIS305 และรายวิชา ICT385


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)