home56-2 4903901 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข (ภาคปกติ)
personperson_add
56-2 4903901 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข (ภาคปกติ)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
56-2 4903901 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข (ภาคปกติ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9831

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาตรการวัด ศัพท์เฉพาะทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่งและการเปรียบเทียบ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย โค้งการแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบความสุ่มของตัวอย่าง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)