ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

56-2 4903901 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข (ภาคปกติ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9831

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

มาตรการวัด ศัพท์เฉพาะทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดตำแหน่งและการเปรียบเทียบ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย โค้งการแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบความสุ่มของตัวอย่าง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย หลักและวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข การออกแบบวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย