เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CIS417 หรือ ICT493 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ