homeหัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
person
นาง มานิตา สองสี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9856

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CIS417 หรือ ICT493 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)