หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา CIS417 หรือ ICT493 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ