ม.3/12 สังคมศึกษา 6 (ส 23102)

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์