homeม.3/12 สังคมศึกษา 6 (ส 23102)
person
ม.3/12 สังคมศึกษา 6 (ส 23102)

ผู้สอน
นางสาว ยลชา เผื่อนยิ่งยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3/12 สังคมศึกษา 6 (ส 23102)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9869

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)