เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กระบวนการซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

    

BIT3237  กระบวนการซอฟต์แวร์  (Software  Process)                            3(3-0-6)


วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาหลักการของกระบวนการซอฟต์แวร์  กิจกรรมในกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์  แบบจำลองกระบวนการซอฟต์แวร์  การสร้างต้นแบบ  มาตรฐาน CMMการบริหารโครงการซอฟต์แวร์  และการบริหารความเปลี่ยนแปลง  การประมาณการค่าใช้จ่าย  และการวัดประสิทธิภาพซอฟต์แวร์