6101308 สถาปัตยกรรมและภาษาแอสเซมบลี

คำอธิบายชั้นเรียน

สมทบ  Assembly