home6101308 สถาปัตยกรรมและภาษาแอสเซมบลี
personperson_add
6101308 สถาปัตยกรรมและภาษาแอสเซมบลี

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6101308 สถาปัตยกรรมและภาษาแอสเซมบลี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9930

สถานศึกษา
xxx

คำอธิบายชั้นเรียน

สมทบ  Assembly  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)