homeสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ครูไพศาล วงค์กระโซ่
person
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ครูไพศาล วงค์กระโซ่

ผู้สอน
นาย ไพศาล วงค์กระโซ่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ครูไพศาล วงค์กระโซ่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9944

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคชั่นนิสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ถึงความสามารถในการเป็น  นักประดิษฐ์ที่ดีได้ หลักสูตรรายวิชานี้เป็นหลักสูตรรายวิชาที่ได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคชั่น-นิสต์ (Constructionism) ของ Professor Seymour Papert แห่ง M.I.T. ที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ใหม่ขึ้นด้วยตนเองจากการได้ปฏิบัติหรือลงมือกระทำที่อาศัยวัสดุ สื่อเทคโนโลยี และบรรยากาศที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรรายวิชานี้ขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรนี้จะสามารถตอบสนองและเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างตรงจุด โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 หรือในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)