homeการจัดการเชิงกลยุทธ์( กศ.บป. ศูนย์เดิมบางนางบวช)
personperson_add
การจัดการเชิงกลยุทธ์( กศ.บป. ศูนย์เดิมบางนางบวช)

ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการเชิงกลยุทธ์( กศ.บป. ศูนย์เดิมบางนางบวช)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9946

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)