ป.6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหยิง 11 คน