เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1114 English business used in offices

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาอังกฤษในสำนักงาน
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการอ่าน
การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคำศัพท์เฉพาะ
และการเพิ่มศัพท์ในธุรกิจและสำนักงาน ร่วมกับเอกสารที่ใช้ศึกษา