อินเตอร์เน็ตกับการทำเว็บไซด์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ ผู้เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี