อินเตอร์เน็ตกับการทำเว็บไซด์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ ผู้เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี