เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี นโยบายระหว่างประเทศ