เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนทั้งหมด

ค้นหา
ค้นหา

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้น ม.3

นางสาว ปริสา หนูอินทร์นางสาว ปริสา หนูอินทร์

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ

วงจรไฟฟ้า 1

นาย ชลิต พานทองนาย ชลิต พานทอง

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

นาย ชลิต พานทองนาย ชลิต พานทอง

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย จักรี บุญประสิทธิ์นาย จักรี บุญประสิทธิ์

โรงเรียนสหธาตุศึกษา

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

นางสาว บัณฑิต ชนะโชตินางสาว บัณฑิต ชนะโชติ

โรงเรียนคลองพลูวิทยา

ม.6/1

นาย ภูวดล ปิ่นทกูลนาย ภูวดล ปิ่นทกูล

โรงเรียนศรีสววัสดิ์พิทยาคม

การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านชนบท (เน้นการศึกษาวาทกรรมในงานพัฒนา)

Samchaiy SresuntSamchaiy Sresunt

ชนบทศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

สร้างชั้นเรียน

student1 student1student1 student1

ผู้เรียน

มัธยมศึกษาปีที่3

นาย พิชัยณรงค์ ดูงามนาย พิชัยณรงค์ ดูงาม

โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิืทยา