โรงเรียนอนุบาลสตูล

วิชาทั้งหมด


อ14101-ภาษาอังกฤษป.4/5ปีการศึกษา2566 ครู-นักเรียน

นางสาว อัสมา ล่านุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูล

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นาง เนตรชฎารัตน์ สงด้วง
โรงเรียนอนุบาลสตูล

งานบุคคล-อบรมพัฒนาบุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียน-ครู

นางสาว จินตนาพร แจ้งขาว
โรงเรียนอนุบาลสตูล
ท16101-ภาษาไทยป.6/5ปีการศึกษา2566ครู-นักเรียน

นาง วนิดา ศิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Lesson Plan - Teacher Nah- Co-Teachers

สุกัญญา อนันธขาล
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท16101-ภาษาไทยป.6/4ปีการศึกษา2566ครู-นักเรียน

นาง วนิดา ศิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

ท16101-ภาษาไทยป.6/mepปีการศึกษา2566ครู-นักเรียน

นาง วนิดา ศิริวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

I14201-โครงงานฐานวิจัยป.4/4ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางสาว อัสมา ล่านุ้ย
โรงเรียนอนุบาลสตูลLess plans ( Teacher Tarn -Co- teacher)

นางสาว ธนิสร โภชนุกูล
โรงเรียนอนุบาลสตูล


RBL16201-โครงงานฐานวิจัยป.6/5 ครู-นักเรียน

นางสาว พรชนก มากชูชิต
โรงเรียนอนุบาลสตูล


PLC โรงเรียนอนุบาลสตูล

นาง ชุติมา เพ็งจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสตูล

Lesson plans (Teacher Eak - Co- teacher)

นาย เอกสิทธิ์ ผลโสดา
โรงเรียนอนุบาลสตูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books