มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิชาทั้งหมด


1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (คณิตศาสตร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ มอนไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1094605 โปรแกรมภาษาสำหรับโรงเรียน 2562/1

กิตติภพ มหาวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1092101 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2562/1

กิตติภพ มหาวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ทดสอบ

นาย มนัสวี สีบุบพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Power Point การออกแบบตัวอักษร

กิตติพร ภาคผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

โชติพงศ์ ดุจจานุทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระบบสารสนเทศ

นาย อนุกูล ประดิษฐเขียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไวรัส คอมพิวเตอร์

ประชา อุดมญาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

class

นาย ชนาธิป ไตรถาวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะผลงานที่ต้องการนำเสนอ

ศิริพร สุวรรณฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

GBL

ธารา สอนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

พื้นฐานระบบอินเตอร์เน็ต

วรรณวิษา มหาชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาโปรแกรม

ณัฐพล ประทุมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ ประพันธ์ แสงทองดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การสร้างภาพกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop

ณัฐพล คุ่ยจาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิทยาศาสตร์น่ารู้

ศิริพล แสนบุญส่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิชา การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์

ศิริพล แสนบุญส่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1066102 นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ มอนไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1065301 ความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ มอนไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1064205 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ มอนไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books