โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ)

ไม่มีชั้นเรียน