โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาทั้งหมด


ลูกเสือ-เนตรนารี 2/1

ปาร์ตี๊และจีจี๊ ลูกรัก
โรงเรียนบุญวัฒนา

ลูกเสือ-เนตรนารี

Mr.payung Krakkrathok
โรงเรียนบุญวัฒนา


ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น1

นางสาว ชนกนันท์ สุริยะสกุลวงษ์
โรงเรียนบุญวัฒนา


ภาษาไทย ท22102 ม.2/16

นาง เทวีวรรณ การปลูก
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทย ท22102 ม.2/8

นาง เทวีวรรณ การปลูก
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทย ท22102 ม.2/1

นาง เทวีวรรณ การปลูก
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทย ท22102

นาง เทวีวรรณ การปลูก
โรงเรียนบุญวัฒนา

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/4

Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา

กราฟิกและการนำเสนอ

นาง จริยา วันเฟื่องฟู
โรงเรียนบุญวัฒนา

การงานอาชีพ 5 รหัสวิชา ง 22102 ม.2/1

Phoom Phetsuk
โรงเรียนบุญวัฒนา


604 - ส33101 สังคมศึกษา 5 - ครูอังคณา

นาย กฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๑๐

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาจีนเสริมทักษะ 1

น.ส.เมธิตา เมืองวงษ์
โรงเรียนบุญวัฒนา


เทคโนโลยี (ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ) ม.4/12

นางสาว พิสุดา ธิบูรณ์บุญ
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๖/๑๑

นาง ปุณริศา หิรัญชาติ
โรงเรียนบุญวัฒนา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)