โรงเรียนบุญวัฒนา

วิชาทั้งหมด


ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต33201 (ม.6/4) ปีการศึกษา 2564

นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต33201 (ม.6/15) ปีการศึกษา 2564

นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

English Communication E33101 M6/11

Mr. Gordon R. B.
โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต33201 (ม.6/7) ปีการศึกษา 2564

นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา


ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต33201 (ม.6/9) ปีการศึกษา 2564

นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
โรงเรียนบุญวัฒนา

สังคมศึกษา 5 (ม.3/15_2564)

เดือนดารา ชิ้นจอหอ
โรงเรียนบุญวัฒนา


ประวัติศาสตร์ไทย 4/17 ครูดวงกมล

นาง จุฑาทิพย์ ชะนะ
โรงเรียนบุญวัฒนา

งานเขียนแบบ ง 30217 ม.6/5 1/2564

นาย วิชา จำปา
โรงเรียนบุญวัฒนา

สังคมศึกษา 5 (ม.3/10_2564)

เดือนดารา ชิ้นจอหอ
โรงเรียนบุญวัฒนา

English for Science 4 - Chemistry M4/2

Ms. Jocebel Bonilla
โรงเรียนบุญวัฒนา

สุขศึกษา ม.1/2

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

สุขศึกษา ม.1/15

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

สุขศึกษา ม.1/9

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

สุขศึกษา ม.1/5

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

สุขศึกษา ม.1/8

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

สุขศึกษา ม.1/3

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

สุขศึกษา ม.1/1

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

สุขศึกษา ม.1/14

นาง ฐิติมา ปัญญะสังข์
โรงเรียนบุญวัฒนา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)