มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 💗ป.บัณฑิต 2563 🌸💚💛

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาอังกฤษ.62 #Sec.54 🍄 พฤ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์มหภาค1

ผศ.ดร. สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AIS sec02-พฤ.บ่าย 2-63

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาจีน.62 #Sec.52 🍊 จ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 1401 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย Sec.01-63

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


EC 2405 การจัดกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย Sec 02-62

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 2405 การจัดกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย Sec 01-62

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฺฺBA 5105 การจัดการการเงิน

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ER 3201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🌸💛💜 กษ.61 🍓 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 2-63 Sec01 ภาคปกติ

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ศิลปะ. 62 😜 #Sec.57 🍉 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DIGI2201 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่องานทางธุรกิจ 2-63 Sec01 ภาคปกติ

วลัยพร สุพรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาไทย.62 #Sec.57 🍉 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย Sec.01 -60

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 4902 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย Sec.02 -60

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)