มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ว. 63.1 #Sec.60+65 🍊🍊 พฤหัสบดี. 13.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛💐 ฟส.ด.63 + อส. 63 #Sec.60+65 🍋🍋 จ. 13.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ACC 3205 sec 01 1-2564 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊 ป.63.04 🍒 เสาร์. 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛กฐ.63 .2 #Sec.53 🎀 พุธ. 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2564

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 🌸💛 กฐ.62.2 + อส. 62 #Sec.65+73 🍉 อังคาร. 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🎀🍧 ป. 64. 05 🍏 อาทิตย์ 13.00 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3205 ภาคพิเศษ 1-2564 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊ป.63.03 🍏 อาทิตย์. 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5101 ความเป็นครู (Sect.06) ... ภาคเรียนที่ 1/2564

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛กฐ. 63.1 #Sec. 54 🍉 ศุกร์. 8.30 น.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 1201 การบริหารการเงินและการลงทุน

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)