มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


ระบบการสื่อสารข้อมูล52171146

นางสาว วิไล กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

BCOM3601 SA SEC02 (1/59)

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ฺBCOM3602 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence System)

กุสุมา สีดาเพ็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3205 sec02 3-2563 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC 3205 sec01 3-63 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171661

นาย ปฏิภาณ เขื่อนวงค์วิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบการสื่อสารข้อมูล 53171684

นางสาว พัฒนาพรรณ อุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5101 ความเป็นครู (Sect.02) ... ภาคเรียนที่ 2/2563

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสื่อสารข้อมูล

นาย ชนะชัย ศรีเที่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 💗ป.บัณฑิต 2563 🌸💚💛

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระบบสื่อสารข้อมูล(53171641)กลุ่ม 7 บทที่7

นางสาว ศิวาพร ยอดเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EC 2405 การจัดกิจกรรมศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย Sec 02-62

ดวงใจ เนตรตระสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AIS sec02-พฤ.บ่าย 2-63

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ศิลปะ. 62 😜 #Sec.57 🍉 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🌸💛💜 กษ.61 🍓 ศ. 🍄 2-2563

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาจีน.62 #Sec.52 🍊 จ. 😍🍄 2/2563

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 2101 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 🌸💛 ภาษาไทย.62 #Sec.57 🍉 ศ.

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)