มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิชาทั้งหมด


Hibernate เริ่มต้น

นาย ติณณภพ นุ่นวงษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท031การใช้ภาษาไทย(กลุ่ม 32) 1/58

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ENG

นาง ณัฐกานต์ ฟูเถิ้ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศท 031 (รปศ)

อาจารย์ สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาษาไทย

MT 023 ไอยเรศ เจียมพลับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-60 Sec.2

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป 322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 2/2562

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ

วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-59 sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การส่งออกและการแปรรูปสินค้าประมง

วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป 322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 1/2562

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป 322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 1/2563

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 413 การประกวดและตัดสินสัตว์น้ำ 1/2563

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 1/2563

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 413 การประกวดและตัดสินสัตว์น้ำ 3/2562

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักการส่งเสริมทางการประมง จป 313

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป322

ศิริพร เป้าพะเนาว์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คม 320 กลุ่ม 6

ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books