มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิชาทั้งหมด


ชป 322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 1/2563

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ332 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-59 sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 413 การประกวดและตัดสินสัตว์น้ำ 1/2563

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 1/2563

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 413 การประกวดและตัดสินสัตว์น้ำ 3/2562

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักการส่งเสริมทางการประมง จป 313

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป322

ศิริพร เป้าพะเนาว์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คม 320 กลุ่ม 6

ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

202 การบริหารการเงิน

Aj Jirayu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 2/2562

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ232 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-61 Sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป 322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 2/2562

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Professional Orientation

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Swine farm management

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สัมมนาสาขาสุกร 2.2562

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Seminar (Pig production)

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Seminar 1

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การส่งออกและการแปรรูปสินค้าประมง

วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)