มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2/2564

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics AC6313

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์มหภาค1 GM631

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐมิติเบื้องต้น 2/2564

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมเกษตร 1/2559

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บริหารจัดธุรกิจ

N073 บุษกร บุญชิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่ กลุ่ม 4

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201202 Models and Application in Management Science 1/2561

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0204101 ฟิสิกส์ 1

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201202 Models and Application in Management Science ภาคเรียนที่ 2/2560

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 109 Statistics for Information Technology 2/2561

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 202 Models and Application in Management Science 1/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201306 Information Technology Research Methods 2/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2563 กลุ่ม 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2563 กลุ่ม 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201202(7)Models and Application in Management Science

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1211707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)