มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


เศรษฐมิติเบื้องต้น 2/2564

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์มหภาค1 GM631

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics2_BE602

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์มหภาค1 GM632

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2/2564

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเศรษฐศาสตร์จุลภาค1 (1/2564)

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (1/2564)

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 (1/2564)

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0204101 ฟิสิกส์ 1

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)

นาย ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201301 Models and Application in Management Science Summer 2563

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Econometrics 2/63

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2563 กลุ่ม 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเงินธุรกิจ

ประภัสสร วารีศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics AC6309

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น63

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)