มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


1201 301 Models and Application in Management Science 1/2563 กลุ่ม 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2563 กลุ่ม 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Macroeconomics AC6211

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Macroeconomics MK621

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics2 1/63

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Macroeconomics MK622

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Macroeconomics MK623

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเงินธุรกิจ

ประภัสสร วารีศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Test

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Business Finance AC5915+5916

ประภัสสร วารีศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 109 Statistics for Information Technology 2/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 209 Statistics and Research Methods in Information Technology 2/2562

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Financial Derivatives

ประภัสสร วารีศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0307281 หลักการวงจรดิจิทัล 2/2562

นางสาว นวรัตน์ พิลาแดง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฝึกงาน BE 2/2563

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาษาอังกฤษ

ทรงพล จันปุ่ม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

EconometricsBE602

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

EconometricsBE601

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เก็บตก

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)