มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2/2566

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2/2564

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์มหภาค1 GM631

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microeconomics AC6313

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถิติเพื่อการวิจัย

ปวริศ สารมะโน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐมิติเบื้องต้น 2/2564

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์มหภาค1 GM632

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 (1/2564)

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 (1/2564)

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์มหภาค1 (1/2564)

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Statistics and Research Methods in Information Technology, 2/2562 Group 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Econometrics 2/63

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น63

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1201301 Models and Application in Management Science Summer 2563

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2563 กลุ่ม 1

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1201 301 Models and Application in Management Science 1/2563 กลุ่ม 2

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Micoeconomics2

คมกริช วงศ์แข
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books