????????????????????????????????

วิชาทั้งหมด


GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม 2/2563 sec.2

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2563

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม2/2563 sec.1

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0003001 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Yaowalak Chomnawang
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียน 2/63

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณิตศาสตร์

นางสาว จิตราพร พันโภคา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนบ้านโสกแดง

GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2/2563

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GE10301 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6001301 ระเบียบวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2/63

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม1/2563

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17105 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2563

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิชาหลักการถ่ายภาพดิจิตอล

ว่าที่ร้อยตรี อิสรพงศ์ คงคาชาติ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GE10403 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Yaowalak Chomnawang
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2563

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาว ศิรดา จันผาย
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติศาสตร์ ป.6

นางสาว ปุณยภัทร บุญลักษณ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาว วรรณา แก้วเจริญสุข
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาศาสตร์

นางสาว ดลยา นาสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จรชนะศึกษา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)