มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิชาทั้งหมด


GE10301 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (SEC.1 วันเสาร์ 09.00-12.00)

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GE10301 ภาษาไทยเพื่อการทำงาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (SEC.2 วันศุกร์ 13.00-1ุ6.00)

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

BU14103 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ED31208 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทอม 2/64

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไมโครคอนโทรลเลอร์

อาจารย์ อนุชา ดีผาง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17106 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2/2564

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและภาคเอกชน

อ.ดร. พงษ์เมธี ไชยศรีหา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียน 2/2564

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

เยาวลักษณ์ ชมนาวัง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GE10203 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2/2564

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม 2/2564 section1

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17403 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2564

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน เทอม 2/2564 section2

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

BU14301 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล / 6001301 ระเบียบวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทอม2/64

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0003001 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

เยาวลักษณ์ ชมนาวัง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร : Public Administration Research Methodology

อ.ดร. พงษ์เมธี ไชยศรีหา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทดสอบ รร.บ้านแห้ว

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Basic Reading and Writing การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Pornpalin Chaisoda
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สังคมและวัฒนธรรม 2/2564

วิฑูรย์ วีรศิลป์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

EN17102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ภาคเรียน 1/2564

ทองปาน ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

฿80.00 -5.0%
฿668.00 -44.91%
฿1,200.00 -69.17%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)