มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


4035302 Marketing Channels Management 2/2566 (MKT.65+MKT.66)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 1 2/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 1 2/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Basic skill in Animal Science @All

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางสัตวศาสตร์

นาย อุดร จิตจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035325 Marketing Information System and Statistics for Marketing Research 2/2566 (MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5012431 เทคโนโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อการเกษตร Technology Internet for Agriculture 2/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5005222 หลักพยาธิวิทยาของสัตว์ (Principle of Pathology)

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การผลิตแพะและแกะ ม.2

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035316 Marketing Supply Chains and Logistic Management 2/2566 (MKT.64)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5005105 พฤติกรรมและเทคนิคการบังคับสัตว์ (Animal Behaviors and Techniques in Animal Restraint)

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035307 Marketing Strategies 2/2566 (MKT.64)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


5012104 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและงานสร้างสรรค์ ปี 2 2/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การผลิตแพะและแกะ ม.1

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5012101 วัสดุทางการเกษตร 2/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5012306 สถิติศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5012305 เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมเกษตร Information Technology for Agro-industry 1/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 2 1/2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5005366 สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางสัตว์ หมู่ VT-1-66

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books