มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วิชาทั้งหมด


4035218 Digital Marketing 3/2565 (MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035325 Marketing Information System and Statistics for Marketing Research 3/2565 (MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035218 Digital Marketing 3/2565 (S-MKT.65)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 9-10 2/2565

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5012101 วัสดุทางการเกษตร 2/2565

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5012201 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร Agricultural Information Technology Systems 2/2565

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การสอบ Exit-Exam รหัส 62 ปีการศึกษา 2565 /2 มีนาคม 2566

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โภชนศาสตร์สัตว์

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การเตรียมฝึก 2.2

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การเตรียมฝึก2.1

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4070101 Integrated Marketing Management 3/2565 (MBA.)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035322 Marketing Plan 3/2565 (S-MKT.64)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035223 English for Marketing 3/2565 (S-MKT.64)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

4035204 Marketing Information System 3/2565 (S-MKT.64)

Asst. Prof. Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5005367 ปัญหาพิเศษทางเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 เทอม 2/2565

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ หมู่ 2

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทักษะพื้นฐานสัตวศาสตร์ หมู่ 1

อาจารย์ กรุง วิลาชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สัมมนาทางเทคนิคการสัตวแพทย์ (Seminar in Veterinary Technology) เทอม 2/2565

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5005470 สัมมนาทางการพยาบาลสัตว์ (Seminar in Veterinary Nursing) เทอม 2/2565

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การสอบ Exit-Exam รหัส 61 ปีการศึกษา 2564 /16 มีนาคม 2565

สุอารีย์ นครพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow