โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

วิชาทั้งหมด


สุขศึกษา ม.3 เทอม2 ครูณัฐยา

นาง ณัฐยา ภิญโยดม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

สุขศึกษา ม.5 เทอม2 ครูณัฐยา ครูสุพัฒน์

นาง ณัฐยา ภิญโยดม
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5/1 - 5/7

ครู อภิชาติ ศุภลักษณ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ค32204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5/1, 5/2, 5/3

นางสาว นิศา สุนิล
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

การสร้างเว็บไซต์(HTML+CSS) 4/7

ครู อภิชาติ ศุภลักษณ์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

คณิตศาสตร์ 6 ม.3/7 ม.3/10

นางสาว สุภาภรณ์ อุ้ยนอง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

คณิตศาสตร์4 ม.2/9 ม.2/12

นางสาว สุภาภรณ์ อุ้ยนอง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ค33206 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ม.6/3

นางสาว นิศา สุนิล
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 6 ม.3/7 ม.3/10

นางสาว สุภาภรณ์ อุ้ยนอง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

พ31102 สุขศึกษา ม.4 เทอม 2

นาย ธรรมธร พันธ์ศิริ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ค33102 ม.6/4

นาง ฐานิต ปานหัวไผ่
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 4 ม.2/9 ม.2/12

นางสาว สุภาภรณ์ อุ้ยนอง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

บัญชีเบื้องต้น 2 ง 31267

นาง สิริพร ศักดิ์ประเสริฐ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ค33102 ม.6/6

นาง ฐานิต ปานหัวไผ่
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

พลศึกษา ม.1

นาย สุวดล บัวหลวง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ฟุตบอล

นาย สุวดล บัวหลวง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ค33102 ม.6/2

นาง ฐานิต ปานหัวไผ่
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ค33102 ม.6/7

นาง ฐานิต ปานหัวไผ่
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ว23207 การเขียนโปรแกรม Scratch (วิชาคอมพิวเตอร์) ม.3/1-3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

นางสาว สุทัศศา นารอด
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ท21207 หลักภาษาไทย (ม.1/1-ม.1/4)

นางสาว แสงรติกานต์ พันคลอง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)