??????????????????????????

วิชาทั้งหมด


ED 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (1/2557)

นาง แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Python Programming

นางสาว ชฎาพร เชาว์ศรีกุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

IC 441 Communication for Health in Risk

อาจารย์ ดร. จอย ทองกล่อมสี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

drama

ปิยะนาถ โตศิริ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 (B10) 2/2558 INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ อธิปัตย์ สมิททองคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 (B05) 1/2558 INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ อธิปัตย์ สมิททองคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 Nottingham 57

นาง รัตติยา มีบุศย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 141(B26)1/57 : INFORMATION LITERACY SKILLS

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรักษาด้วยความร้อนความเย็น

นางสาว กนกวรรณ ทองโชติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพลงลูกทุ่ง

กัญญารัตน์ จอมคำสิงห์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อวิชาที่สอน

นวพล อุระ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสร้าง Gifographic

สุธาทิพย์ เปี๊ยก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

database

ชลธิชา สอาดเอี่ยม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B04 1/2561

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU141 B02 1/2561

อาจารย์ วัชรพงศ์ แสงอ่อน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-61 (B03)

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-61 (ฺB01)

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-61 (B11)

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-61 (B10)

นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Management Information Systems 1/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)