มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (พฤหัสบดี-บ่าย-1-63)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 1/63 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

63-1 วท 6003401 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ [ 50 480 ]

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชี 1 631828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

63-1 วท 6003401 การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ [ 51038 ]พฤหัสบดี

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชี 1 631848001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีชั้นกลาง1 621848001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท 0033604 : เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(ศุกร์-เช้า-1-63)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท6001324 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (อาทิตย์-เย็น-1-63-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีชั้นกลาง 1 621828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001106 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์ (อาทิตย์-บ่าย-1-63)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชี2

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (อาทิตย์-เช้า-1-63)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท 0033604 : เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต(อังคาร-บ่าย-1-63)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บ 1/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 1/63

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001106 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์ (พฤหัส-เช้า-1-63-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาบัญชีการเงิน 602828002การบัญชี

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)