มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี622828

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี631828

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000104 เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล(อาทิตย์-เช้า-1-64-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการ 1/2564 สาขาวิชาการจัดการ(วันเสาร์)

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

วท. 6000103 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ (กศบป.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2564)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กศบป 1/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีชั้นกลาง1631828

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

64-1 [บ่าย อังคาร] วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ [61022]

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท. 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล (ภาค กศบป.ภาคเรียนที่ 1/2564)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บ 1/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการหมู่เรียน632749801(ภาคกศบป.)

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

การบัญชีขั้นต้น

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001411 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(เสาร์-บ่าย-2-63-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน ภาคพิเศษ 622828001

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


การบัญชีชั้นกลาง1631848

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000104 เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล(อังคาร-เช้า-1-64-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

English for Higher Education Students (กศบป 3/63)

Kusuma Ruangpattanakul
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การวิจัยทางธุรกิจ

kulchalee phuangphet
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์

kulchalee phuangphet
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)