มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล(เสาร์-บ่าย-3-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีขั้นต้น นักศึกษาบัญชี 65282800101

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเบื้องต้น รหัสนักศึกษา652727902

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3/65 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000205 : คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล(อาทิตย์-เช้า-3-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


การบัญชีเบื้องต้น น.ศ.รหัส 65274790201

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001215 : โปรแกรมสำเร็จรูป (จันทร์-3-65-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001411 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(อาทิตย์-บ่าย-2-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท. 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิตอล (ภาค กศบป.ภาคเรียนที่ 2/2565) รปส.

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเบื้องต้น รหัสนักศึกษา 652727901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล 2/65 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000108 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์(เสาร์-บ่าย-2-65-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000206 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน รหัสน.ศ.632828002

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท 0033603 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่(อังคาร-เช้า-3-65)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 2/65 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กราฟิกสารสนเทศ 2/65

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1/65 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/65 (พฤ-เช้า)

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books