มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


หลักการบัญชี ภาคพิเศษ 3/63

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6000104 เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล(อังคาร-เช้า-1-64-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ภาคเรียน 1/2564 วิชาการจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวรรณ สมหวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

64-1 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ [61012] อังคาร เช้า

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

64-1 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก [61078] พฤ

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หลักการบัญชี ภาคพิเศษ วันอาทิตย์

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

64-1 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ [61022] อังคาร บ่าย

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บ 1/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

64-1 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก [61051]พุธ

ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 1/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท6001324 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (อาทิตย์-เย็น-3-63-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท.0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ภาคพิเศษ.รปบ )

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีต้นทุน2622828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท.6003315 การพัฒนาและผลิตสื่ออิเล็คทรอนิคส์

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี631828

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีชั้นกลาง1631828

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีชั้นกลาง1631848

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีชั้นกลาง1632828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (พฤหัส-เช้า-1-64-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)