มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมดการบัญชีชั้นกลาง1642828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ฤดูร้อน/64 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการหมู่เรียน 622729801และ632727902ภาคพิเศษ

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

การบัญชีเบื้องต้น ภาคพิเศษ

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน622828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและการบัญชี632828002

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน632828001

ผศ. ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 622828002 ภาคพิเศษ

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ หมู่เรียน 631749201 การตลาด

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท6001324 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (อาทิตย์-เย็น-3-64-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คศ 1100112 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Internship 1)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 6328280021ภาคพิเศษ

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001321 คอมพิวเตอร์กราฟิก (อาทิตย์-เช้า-3-64-กศ.บป.)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลบนเว็บ 1/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 1/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กศบป 1/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย2/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กราฟิกสารสนเทศ2/64

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)