homeโปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล กศปช.54
personperson_add
โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล กศปช.54

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ทองนาค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมภาพนิ่งและผลิตรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล กศปช.54

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10623

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)