Technology Management

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา Technology Management เปิดขึ้นสำหรับการเรียนรู้เทคนิคในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสมาชิก UsableLabs

http://usablelabs.classstart.org