โรงเรียนบ้านห้วยลาด

วิชาทั้งหมด


HLSC - Graphic Design1 ม.6/2564

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC- CHEMISTRY M.4 TERM 1

ครู สุรวี เขียวลี
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - วิทยาการคำนวณ ม.6/2564

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

คณิตศาสตร์ ม.2

ครู สุรวี เขียวลี
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - วิทยาการคำนวณ ม.4/2564

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

วิทยาศาสตร์ ม.2

ครู สุรวี เขียวลี
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.5/2564

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - วิทยาการคำนวณ ม.3/2564

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - วิทยาการคำนวณ ม.2/2564

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC- CHEMISTRY M.5 TERM 1

ครู สุรวี เขียวลี
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - วิทยาการคำนวณ ม.5/2564

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - ศิลปะ 3 ม.2 1/2564

นาย นำพล เสคำพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - วิทยาการคำนวณ ม.1/2564

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - ศิลปะ 3 ม.5 1/2564

นาย นำพล เสคำพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - ศิลปะ 5 ม.3 1/2564

นาย นำพล เสคำพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - ศิลปะ 5 ม.6 1/2564

นาย นำพล เสคำพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC- CHEMISTRY M.6 TERM 1

ครู สุรวี เขียวลี
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - ศิลปะ 1 ม.4 1/2564

นาย นำพล เสคำพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HLSC - วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.4/2564

วรายุ ขวัญลอย
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

HlSC- English for Communication ๑ (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.6 1/2564)

คุณครู เนตยา เงินเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยลาด

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)