วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

วิชาทั้งหมด


30901-1003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ-2023

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

303901-2003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ-2023

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

30901-2104 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีDotnet -2023

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม -30901-2001(2023)

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล -30901-2003(2023)

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ/303901-2002

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ/30901-1003

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

30901-2104 การพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยีDotnet -2022

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

แนวคิดและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม-30300-1001(CG1.2)

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

แนวคิดและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม-30300-1001(CG1.1)

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม -30901-2001(2021)

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (30001 - 1001)/CG2.2

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

30300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย CG1.2

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

30300-1002 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย CG1.1

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

303901-2003 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

แนวคิดและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม (30300-1001)-CG1.1

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

3901-2120 พื้นฐานเทคโนโลยีธีรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ปวส. 2.1 กฟ.)

นาย ทยากร ติระศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

แนวคิดและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม (30300-1001)-CG1.2

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

โครงการ -3901-8501

นางสาว พวงมาลัย จันทรเสนา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books