โรงเรียนทหารสื่อสาร

วิชาทั้งหมด


TRC-4000

บุญมา หัดเจริญ
โรงเรียนทหารสื่อสาร

พนักงานวิทยุถ่ายทอด

นาย สัญญา คุนากร
โรงเรียนทหารสื่อสาร

ชั้นนายพันเหล่าทหารสื่อสาร ทบ. และ บก.ทท.

บุญมา หัดเจริญ
โรงเรียนทหารสื่อสาร

วิชา DX-300

บุญมา หัดเจริญ
โรงเรียนทหารสื่อสาร

การสื่อสารประเภทสาย

นาย พรพงศ์ อยู่ร่วม
โรงเรียนทหารสื่อสาร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)