วิชาทั้งหมด


วิชาสารชีวภาพเพื่อการเกษตร(25012009)

นายกิจจา โกสะโยดม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

นาฏศิลป์ ม.2/66

ชุติพนธ์ พันธ์พิมพ์
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

นาฏศิลป์ ม. 2 2/65

ชุติพนธ์ พันธ์พิมพ์
โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง

3093204 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ 1-2566 Sat

ผศ. ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โปรแกรมนำเสนอ รหัส 20204-2104 (2/2566)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2/2566 (ป.โท)

ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ED 5502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 🍄🍊 ป.บัณฑิต 66.03 🍒 เสาร์. 13.00 น.(2-2566)

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 12.1

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์

Exhibition Management 2-66 Section 02

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-323 Rubber Technology (2/2566)

Thummanoon Prodpran
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อิเล็กทรอนิกส์ ม.4/1 เทอม 2 ปี 2566

นาย ศุภโชค นันตา
โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น


857-431 entrepreneurship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2/66 Friday (6-7) ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ กร.2/1

ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
วท.พัทยาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ม.6/2 ปี 2/66

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books