วิชาทั้งหมด


ภาษาจีน ชั้นม.1 เรื่อง ตัวเลข

ณรินทิพย์ ไกรนรา
โรงเรียนพนมเบญจา อ เขาพนม จ กระบี่

วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นป.1 เรื่องเวลาตามปฎิทิน

ชฎาพร แซ่อึ่ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง

ภาษาจีน ชั้นม.4 เรื่องเวลา

ชฎากานต์ ฤทธิมนตรี
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

ภาษาญี่ปุ่น ชั้น ป.4

ธยานี ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านทับปริก

วิชาธุรกิจ เรื่อง การสรรหาอาชีพ ชั้น ม. 3

ชนากานต์ หมื่นศรีรา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

S 02 เสาร์ - อาทิตย์ (8.00) 3-65

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S 01 เสาร์ - อาทิต (12.00) 3-65

ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กราฟิกสารสนเทศ(2) 2/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.05) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ED 5601 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 2/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.54) ... ภาคเรียนที่ 1/2566

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

66-1 4953502-60 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข [ภาค กศ.บป.]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

66-2 4962801-64 หลักสถิติและดัชนีชี้วัดเพื่องานสาธารณสุข [ภาค ปกติ]

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กฎหมายที่ควรรู้คู่โลกออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Krirung Saydongsang
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเชียงแสน

วท 6001317 การออกแบบและพัฒนาเกม (เสาร์-บ่าย-1-2566-กศบป

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

GE10203/GE10606 วรรณกรรม 2/66 (เสาร์บ่าย)

นาง อรวรรณ ปริวัตร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ED31208 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทอม 2/2566

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารการศึกษา รุ่น 12.2

รองศาสตราจารย์ ดร. ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

English for Physics ห้อง

อภิรักษ์ ลอยแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books