วิชาทั้งหมด


วันทอง 101

กิตติพัฒน์ รอดเมฆ
โรงเรียนตะโหมด

EDUC4101การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สัมมนาบัญชีการเงิน รหัสนักศึกษา 612828002(ภาค กศบป.)

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ(กศบท-บ่าย)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

นาง มาลินี ษัฏเสน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

4035303 Integrated Marketing Communication 3/2563 (S-MKT.63)

Dr. KITTICHAI JAROENCHAI
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การบัญชีเพื่อการจัดการ รหัสนักศึกษา612747901และ612727903 (ภาค กศบป)

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 5

สุจินต์ หล้าคำ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

test ค16101 คณิตศาสตร์ป.6/1 ปีการศึกษา2564 ตรู-นักเรียน

นาย ประสิทธิ์ ชมภูเขา
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาว ณัฐญาณี จันทา
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)

test-ค33101-คณิตศาสตร์ ม.6/1 ปีการศึกษา 2564-ครู-นักเรียน

นาย วิระชน สีดำ
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ง30250 เกษตรพอเพียง

วัฒนะ สะดวก
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ม.2/4 เสริมทักษะภาษาไทย 3 ท 22201 ภาคเรียนที่ 1/2563

นาง จุฑารัตน์ ทองตีฆา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ส23101 สังคมศึกษา ม.3/2564 ครู-นักเรียน

นาง ณิชาภัทร พิมสอน
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ศิลปะ5

นาย รณชัย ชัยสิทธิ์
ไพรบึงวิทยาคม

Test ศ31101-ศิลปะ1/4 ปีการศึกษา 2563 ครู-นักเรียน

นางสาว ธันยพร สังข์แก้ว
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

Test ท11101

นาง นิภาพรรณ หาทนต์
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

Test ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ13101/2564 ครู-นักเรียน

นางสาว สุวิชา ผุดผา
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ


งานบริการคอมพิวเตอร์

นาย วุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ
โรงเรียนปรางค์กู่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)