วิชาทั้งหมด


test ท23101-ภาษาไทย ม.3/1 ครู-นักเรียน

นางสาว เฟื่องฟ้า ศิริเวช
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

ท21201-เสริมทักษะภาษาไทยม1/5 ครู-นักเรียน

นาง จุฑารัตน์ ทองตีฆา
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม


ม.5/1 ภาษาอังกฤษหลัก 3 อ 32101 1/2563

นาย ฐิติวิวัฒน์ เดชกุญชร
โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

ค13101คณิตศาสตร์ป3/1ปีการศึกษา2564 ครู/นักเรียน

นางกฤตพร เครือจันทร์
โรงเรียนบ้านโนนดั่ง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาง ศิรยา ไสว
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก

ED 5501 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 💗ป.บัณฑิต 2563 🌸💚💛

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

PBL

นาง รัตนา รุ้งแก้ว
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

แบบทดสอบเก็บคะแนน

นางสาว สุพัตรา ม่วงทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

Test ค21101-คณิตศาสตร์ม1ปีการศึกษา2564 ครู-นักเรียน

นางกิตติยา เจริญศิลป์
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน

นางสาว สุพัตรา ม่วงทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง

Leadership In Social Development(2/63)

นาย วันพิชิต ศรีสุข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน (Learning and Class Management) กลุ่ม 631/2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ICT301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2-63

อาจารย์ มานิตา เจือบุญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ภาษาอังกฤษสำหรับ รปศ. กศบป. 2/63

อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5501009 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี (เทอม3/2563)

อาจารย์ วราวุธ ยอดจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันทอง 101

กิตติพัฒน์ รอดเมฆ
โรงเรียนตะโหมด

EDUC4101การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สัมมนาบัญชีการเงิน รหัสนักศึกษา 612828002(ภาค กศบป.)

ผศ. ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

BIS0608ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ(กศบท-บ่าย)

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)