วิชาทั้งหมด


การงานอาชีพ ง22101 ม.2/11 ภาคเรียนที่ 1/65

นายครรชิต บุญปก
ศีขรภูมิพิสัย

5005330 สุขศาสตร์น้ำนม (Milk Hygien) เทอม 1/2565

อาจารย์ ดร. นพดล​ สมผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3-2 สร้างแอพ

รวีวรรณ วัดบุญลือ 01


วิทยาการเทคโนโลยี1 4/1 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

สัมมนาการบัญชีการเงิน ภาคปกติ วันพฤหัส เช้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Biology by Beam

นางสาว เสาวลักษณ์ ธระคำหาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

855-493 Preparedness cooperative education/850-491 Cooperation Education I (1/65)

ลดาวัลย์ สงทิพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาการเทคโนโลยี1 4/7 65

อภิญญา มณีไสย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

850-404 Food Processing

Thawien Wittaya
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


(อ.ชนิดา) Web Application Development

นางสาว ชนิดา แก้วเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

1/2565พุธ1-4,IT 403(คอม),การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่,สารสนเทศ/63 ก.01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

441-201 Human Resource Management 1/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มจันทร์ บ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรียา ทับทัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โปรแกรมมัลติมีเดีย รหัส 20204-2110 (1/2565)

นาย อัซมัน ดรอแม
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

441-402 Strategic Human Resource Development 1/2565

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1/2565 (262-202) Thinking for Life Changing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ITM340 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 631

Thongrob Auxsorn
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)