วิชาทั้งหมด


การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิริกาญจน์ คงเจริญ
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

เคมี3

นครินทร์ เป็นลาภ
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ปวส.1/1 การบัญชี

นางสาว น้ำทิพย์ พันธ์ละภะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

นวัตกรรมอาทิตย์เช้า

ปราการ หังสวนัส
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - ภ.คพธ.59

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

สัตยา หัตถิยา
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

205am

ศิริรัตน์ สุนันทา
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

62-5-3-21

kantima ponsawai
โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ

comed60

อภิรัตน์ ทองสุก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณิตคิดสนุก

ปวีณา นาร่อง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

P.4 English

นาง ละอองทิพย์ จันทวิลาศ
โรงเรียนอนุบาลมะนัง

กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ์

ปิยะ รามัน
โรงเรียนขามสะแกแสง

2204-2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

นางสาว ฐิติกาญจน์ จินดาวงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี

Suthip Pengthong
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ทฤษฎีสังคมวิทยา(Sociological theories) 1/62

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ

นางสาว รุสมียา อาลี
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5/4 ปีการศึกษา 2562

นาย อาดุลย์​ เหล็มหนู
โรงเรียนอนุบาลสตูล

สังคมศึกษา สค 31001 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

นาย ชาญชัย จันทร์ทอง
กศน.ตำบลเหล

โครงงานลำดับพระธาตุไชยา

นาย มนัสวี อุตรภาศ
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร

ภาษาไทย (พท11001)

นางสาว เมย์ธาศินี กวดกิจการ
กศน.อำเภอตะกั่วป่า

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books