มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิชาทั้งหมด


02กง462ฺBศ.เช้า

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

01กง462Aพ.บ่าย

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

03กง462Cอ.เช้า

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Academic Reading and Writing

Nootodd Chai
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10จบ่าย463A เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Technology for Electronic Business

sit sit
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา

nawaphas chankham
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

09-121-045 สถิติทั่วไป (GENERAL STATISTICS)

นาง สุภาพร นนทนำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

test

นาย ชยุตพงศ์ จุลทรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Mock Exam

นาย ปิติพัฒน์ มณีนิธิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Mock exam IC

นาย ปิติพัฒน์ มณีนิธิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0405พฤบ-กบ62AB

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

01พช-ลจ4/62A

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0207-พบ-ลจ4/62AB

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

03พฤช-ลจ4/62C ​

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

06อังคาร-ลจ4/62B(20-25)

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ห้อง A

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พฤ.บ่าย สสค.4/62-B

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พฤ.เช้า สสค.4/62-C

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พุธบ่าย กจธ.4/62-ABC +กจม.4/62-AB

Taweesit Sasadoh
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)