วิชาทั้งหมด


TM.207 INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR TOURISM AND HOTEL 1/2556

ดร. ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

242-303 ประเด็นทางจริยธรรม กฏหมาย และ สังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง IS1

นางสาว เดือนเพ็ญ บุญลา
โรงเรียนจักราชวิทยา

ปวส.2/3 คอมฯ รหัสวิชา 3000-1307 อาจารย์มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง

อาจารย์ มยุรี พุ่มโพธิ์ทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ

3101403 การจัดการเชิงกลยุทธ์

ผศ.ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประถมศึกษาปีที่ 4

นาง บาซีย๊ะ เบ็ญอะดรัม
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

Thai [S.1]

Porntip Rawakechom
Brighter Future School

มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว Sec2

นาย อภิืศักดิ์ คู่กระสังข์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ETI 1103 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ม.2 ง20204

นาย สิริ อินโพธิ์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗

การจัดการกลยุทธ์

นาย ภาคภูมิ หอมเกตุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

HR2402-AE

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ติวสอบ ม.1

Sira Nokyoongtong
OpenLearn

460-297 การจัดการความรู้

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/4

นาง จิรายุ เวชโอสถ
โรงเรียนเวียงสระ


คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ(2000-1402)

นางสาว จิดาภา มะลิเสือ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

การสัมมนาทางการบริหารการศึกษา (SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION)รหัสวิชา 03217218

รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ANIMAL BEHAVIOUR PSU/57

ธนพงค์ ทองแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

HWKS 5/2

นาย อดิศักดิ์ ฝาสีน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)