มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิชาทั้งหมด


434-205-1-2566 Thai and World Economy (Social Studies)

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

434-205-1-2565 Thai and World Economy (Entrepreneurial Economics)

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

434-312 RESEARCH METHODOLOGIES IN ECON

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

441-324 International Human Resource Management 2/2566

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การบริหารกิจการแนะแนวในสถานศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Introduction to sociology 2/6ุ6 ก.1

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

441-308 Business Research Methodology ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ภัทรอร เวสารัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

427-251 สังคมศึกษาในสังคมสมัยใหม่

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

427-221 (2/66)-MULTICULTURAL STUDIES

ผศ.ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

427-213 sociology of sport 2-2566

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

427-411 sociology of development

พะเยาว์ ละกะเต็บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

427-324-2/66

ผศ.ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Development of Eastern World

ณปรัชญ์ บุญวาศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

264-411 ปฎิบัติการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

434-313 INDEPENDENT STUDY 1

Assoc.Prof. Awang LANUI
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2566 / 286-501 Foundation of Psychology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1/2565 286-531 Seminar in Psychology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

268-215 เทอม 2/2565 Behavior Modification

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1/2565.(894-362) Teaching Psychology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

286-531

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books