มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วิชาทั้งหมด


3093303 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 2-2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ศุกร์ บ่าย กลุ่ม 4)

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (จันทร์ เช้า กลุ่ม 5)

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจดิจิทัล Sat 2/2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3094201 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2-2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2-2563 Sat

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3093205 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2-2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบธุรกิจ 1 2563 Sat

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3093303 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2563 Sat

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3093303 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 1 2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3094202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1-2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3093202 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบธุรกิจ 1 2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3093303 สติถิและการวิจัยทางธุรกิจ 1/2563

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3094202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3-2562

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3093205 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3-2562

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3094303 จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 3-2562

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3093303 การวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 2/2562 พิเศษ

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3094301 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (จันทร์ บ่าย กลุ่ม 9)

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)